TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU

Elementy strony (96)

Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las5 lipca 2019 r. Wójt Gminy Suchy Las Grzegorz Wojtera oraz Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, złożyli podpisy pod umową o dofinansowanie realizacji projektu z Poddziałania 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii. Liderem tego projektu jest Gmina Suchy Las, natomiast partnerami Gmina Rokietnica i Miasto Puszczykowo.

Projekt ma charakter parasolowy (wnioskodawcą są gminy partnerskie a beneficjentami mieszkańcy tych gmin) o wartości przeszło 8,2 mln zł., polega na montażu indywidualnych instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach prywatnych w tych miejscowościach.

Dzięki współpracy w ramach projektu, do którego nabór został wcześniej przeprowadzony i zakończony, w gminach Rokietnica, Puszczykowo i Suchy Las zostaną zamontowane 273 instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej oraz kolektory słoneczne do wytwarzania ciepłej wody użytkowej na 78 nieruchomościach.

W Gminie Suchy Las do udziału w projekcie ostatecznie zakwalifikowało się 72 właścicieli nieruchomości, dla których zostanie zamontowanych 70 instalacji fotowoltaicznych i 15 kolektorów słonecznych.

Korzyści z realizacji projektu, to przede wszystkim:
- przeciwdziałanie degradacji środowiska naturalnego,
- zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego regionu,
- redukcja zanieczyszczenia wód i powietrza,
- zapewnienie dywersyfiakcaji źródeł energii,
- oszczędzanie naturalnych zasobów ziemi,
- skuteczny sposób eliminacji smogu.

Poza tym oze, to:
- wysokie oszczędności na opłatach za energię elektryczną,
- możliwość oddania do sieci nadwyżek i odbioru oddanej energii,
- inwestycja jednorazowa – brak opłat miesięcznych,
- automatyczne, innowacyjne rozwiązania o długim okresie użytkowania,
- zlokalizowanie blisko odbiorcy – zmniejszenie strat przesyłowych.

Planowana całkowita wartość projektu, to 8 217 531,96 zł., natomiast planowana kwota dofinansowania, to 6 419 506,00 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – LEPSZA JAKOŚĆ ŻYCIA W WIELKOPOLSCE

Czytaj dalej...

Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i integracja mieszkańców w Domu Osiedlowym w Biedrusku


Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Lokalna Grupa Działania  „Kraina Trzech Rzek”

 

W czerwcu 2019 r. Wójt Gminy Suchy Las podpisał ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek umowę o powierzenie grantu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i integracja mieszkańców w Domu Osiedlowym w Biedrusku”.

Głównym celem operacji jest rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Biedrusko poprzez modernizację wiaty rekreacyjnej w roku 2019, a także rozwój więzi międzysąsiedzkich poprzez zorganizowanie integracyjnej imprezy plenerowej.

Planowane całkowite koszty realizacji zadania: 16 608 zł, kwota dofinansowania: 8 550,00 zł.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Czytaj dalej...

Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Łagiewnickiej w Złotnikach, gmina Suchy LasWielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020


15 lutego 2019 r. pomiędzy Gminą Suchy Las a Zarządem Województwa Wielkopolskiego została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Łagiewnickiej w Złotnikach, gmina Suchy Las”, realizowanego w ramach Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”.

W ramach projektu powstanie ścieżka rowerowa od ul. Obornickiej do zatoki autobusowej w Złotnikach Wsi, zostaną zamontowane 4 lampy solarne, 2 obiekty B&R z 20 stanowiskami postojowymi i zostanie zakupionych 10 rowerów miejskich.

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa jakości życia społeczności lokalnej oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza poprzez przyspieszony rozwój czystych, bezpiecznych, spójnych, funkcjonalnych i efektywnych form niezmotoryzowanego transportu indywidualnego.

Planowana całkowita wartość projektu, to 762 572,61 zł., natomiast kwota dofinansowania, to 644 508,34 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – LEPSZA JAKOŚĆ ŻYCIA W WIELKOPOLSCECzytaj dalej...

Informacje dla inwestorów

Dlaczego warto inwestować w Gminie Suchy Las? 
 • Położenie Gminy w aglomeracji poznańskiej – odległość z Suchego Lasu do centrum Poznania to jedyne 10 km;
 • Bogata sieć połączeń drogowych i kolejowych – autostrada A2, droga krajowa S11, linia kolejowa relacji Poznań – Piła; 
 • Plany zagospodarowania przestrzennego – udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem w 2017 r. wynosił 78,5%;
 • Wykwalifikowana siła robocza – osoby kształcące się na uczelniach wyższych w Poznaniu stanowią cenną kadrę pracującą na rozwój przyszłych przedsiębiorstw;
 • Inwestycje w infrastrukturę techniczną – teren Gminy Suchy Las wzbogacany jest o kolejne sieci kanalizacyjne, wodociągowe oraz drogi;
 • Ulgi podatkowe – zwolnienie z podatku od nieruchomości z tytułu realizacji nowych inwestycji – 2 lata podatkowe w przypadku inwestycji powyżej 2 mln zł netto oraz 4 lata w przypadku inwestycji powyżej 3,5 mln zł netto;
 • Lokalna Agencja Rozwoju Gospodarczego – wspiera aktywność gospodarczą firm działających na terenie Gminy Suchy Las;
 • Wysokie pozycje Gminy w rankingach – w wielu rankingach dot. terenów przyjaznych dla biznesu Gmina Suchy Las osiąga czołowe lokaty, co potwierdza jej atrakcyjność i potencjał.

 

Czytaj dalej...

Informacje dla właścicieli nieruchomości

 • Posiadasz nieruchomość na terenie Gminy Suchy Las, która może zostać przeznaczona pod inwestycje
 • Jesteś zainteresowany sprzedażą tej nieruchomości?
 • Zareklamuj nieruchomość w katalogu terenów inwestycyjnych!
 • Wypełnij oświadczenie, dostarcz do tut. Urzędu i czekaj na zainteresowanego inwestora!
   
 
                                                                                                                                                       
 
UWAGA!

 

 • Wypełnienie oświadczenia i dostarczenie do Urzędu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację danych o nieruchomości w katalogu terenów inwestycyjnych.
 • Procedura ma na celu działania oparte o zasadę przejrzystości i równego traktowania wszystkich właścicieli nieruchomości. Zainteresowany inwestor sam zadecyduje o ewentualnej lokalizacji swojej firmy.
 • Gmina Suchy Las ogranicza się do przekazania danych kontaktowych właściciela oraz danych o nieruchomości zainteresowanemu inwestorowi. Ewentualne negocjacje z inwestorem będą odbywały się z wyłączeniem udziału Gminy.
 • Zamieszczenie nieruchomości w katalogu terenów inwestycyjnych  zapewnia jej nieodpłatną promocję i zwiększa szanse na podjęcie negocjacji z inwestorem, jednak nie daje gwarancji zawarcia umowy.

Masz wątpliwości? Służymy pomocą. Skontaktuj się z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami pod nr tel. 61-8926-267, 61-8926-281 lub 61-8926-291.
Czytaj dalej...

Przebudowa budynku dworca kolejowego w Golęczewie, gmina Suchy Las4 października 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, Wójt gminy Suchy Las podpisał umowę dofinansowania dla operacji: typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn.: „Przebudowa budynku dworca kolejowego w Golęczewie, gmina Suchy Las”.

Głównym założeniem i celem rewitalizacji obiektu jest przywrócenie jego funkcji użytkowej, poprzez przebudowę z zachowaniem pierwotnego charakteru architektonicznego oraz zabezpieczenie istniejącej substancji zabytkowej przed niekorzystnym wpływem środowiska. Zmodernizowany dworzec będzie służył obsłudze podróżnych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. W miejscu tym zostanie zlokalizowany również punkt przyjęć policjanta dzielnicowego.

Przebudowa budynku dworca łączy się z innymi inwestycjami realizowanymi na tym samym terenie: budową węzłów przesiadkowych w Chludowie i Golęczewie oraz prowadzoną przez PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. modernizacją linii kolejowej nr 354 Poznań-Piła.

Planowane całkowite koszty operacji, to 672 004,06 zł., kwota dofinansowania, to 427 596,00 zł.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Czytaj dalej...

Teren aktywnej edukacji i sportuProgram Rozwoju Obszarów Wiejskich
 Lokalna Grupa Działania  „Kraina Trzech Rzek”

 

W grudniu 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim, Wójt gminy Suchy Las podpisał umowę o dofinansowanie budowy toru rowerowego typu PUMPTRACK przy ulicy Bogusławskiego w Suchym Lesie. Operacja została realizowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W wyniku realizacji inwestycji powstały dwa tory rowerowe o nawierzchni asfaltowej, jeden dla młodzieży  - FLOW TRACK z licznymi wzniesieniami i drugi dla najmłodszych – MINI PUMP z niewielkimi garbami.

Oprócz torów wybudowano również plac do wypoczynku (ławki, kosz na śmieci, stojak na rowery, tablica informacyjna), 10 miejsc postojowych, instalację oświetlenia terenu oraz instalację monitoringu.

Koszty kwalifikowalne ogółem, to 699 246,41 zł., natomiast kwota dofinansowania z Unii Europejskiej, to  444 930,00 zł.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy LEADER

Poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW 2014-2020
Czytaj dalej...

Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gmina Suchy LasWielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

 

15 lutego 2019 r. pomiędzy Gminą Suchy Las a Zarządem Województwa Wielkopolskiego została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gmina Suchy Las”, realizowanego w ramach Działania 5.2 „Transport kolejowy”, Poddziałania 5.2.1 „Modernizacja regionalnego układu kolejowego oraz poprawa stanu infrastruktury dworcowej”.

Głównym założeniem i celem rewitalizacji projektu jest przywrócenie funkcji użytkowej obiektu poprzez jego kompleksową modernizację z zachowaniem pierwotnego charakteru architektonicznego i zabezpieczenie istniejącej substancji zabytkowej przed dalszą degradacją.

W budynku będzie poczekalnia dla podróżnych, ogólnodostępna biblioteka/czytelnia i pomieszczenia dla Straży Gminnej.

Planowana całkowita wartość projektu, to 3 117 368,00 zł., natomiast kwota dofinansowania, to 369 845,29 zł.

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – LEPSZA JAKOŚĆ ŻYCIA W WIELKOPOLSCE
Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Urząd Gminy Suchy Las
ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

WWW: www.suchylas.pl
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Herb Gminy Suchy Las

Straż Gminna w Suchym Lesie
ul. Poziomkowa 39
tel. 061 8125-181,
0606-310-419

Komisariat Policji w Suchym Lesie
ul. Poziomkowa 5,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8413-010,
tel. 698 084 696

Policja Poznań
tel. 061 8415-611,
8415-612

Straż Pożarna - tel. 998
Pogotowie Ratunkowe - tel. 999
Pogotowie Gazowe - tel. 992
Pogotowie Wodociągowe - tel. 994

Zakład Energetyczny Szamotuły
tel. 061 292-82-15

 

Zakład Komunikacji Publicznej
Suchy Las Sp. z o.o.
www.zkp.com.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
zgksuchylas.eu

GCI Sp. z o.o.
gci.suchylas.pl

Park Wodny OCTOPUS
www.octopus.suchylas.pl

piątek, 24 stycznia 2020 roku
 
 
 
 
 • YouTube

 • Newsletter

  Jeżeli chcesz otrzymywać nowe informacje o tym, co dzieje się w naszej Gminie, na swoją skrzynkę wpisz adres email
  Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację klauzuli informacyjnej: Pobierz klauzulę informacyjną
 • FB

   

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Przeczytaj dostosowaną do zmian w prawie ochrony danych osobowych treść – polityka prywatności