TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU

Gmina zapewnia dzieciom niepełnosprawnym bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do placówki oświatowej


Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 157 / 2018 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 8 października 2018 r., dzieciom niepełnosprawnym Gmina Suchy Las zapewnia:

§ 1.
1.
a) bezpłatny transport i opiekę:

- uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;

- dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a) 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
b) 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

albo

b) zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekun prawny.

2.
Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio do dzieci i młodzieży, o których mowa w art. 127 ustawy prawo oświatowe, w przypadku dojazdu do ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

§ 2.
Realizacja świadczenia, o którym mowa w §1, następuje na wniosek rodziców lub opiekuna prawnego dziecka, którego wzór stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3.
We wniosku rodzice lub opiekun prawny dziecka wskazują formę świadczenia, z którego zamierzają skorzystać.

§ 4.
Do wniosku załącza się odpowiednio aktualne opinie i orzeczenia o niepełnosprawności dziecka lub potrzebie kształcenia specjalnego, wg przepisów odrębnych.

§ 5.
Wniosek składa się w Urzędzie Gminy Suchy Las do dnia 31 lipca każdego roku.

§ 6.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

§ 7.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Sportu i Współpracy z Organizacjami.

§ 8.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Pełna treść zarządzenia wraz z wnioskiem dostępna w załączniku. 

Ostatnio zmienianyśroda, 30 październik 2019 10:22
Powrót na górę

Urząd Gminy Suchy Las
ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

WWW: www.suchylas.pl
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Herb Gminy Suchy Las

Straż Gminna w Suchym Lesie
ul. Poziomkowa 39
tel. 061 8125-181,
0606-310-419

Komisariat Policji w Suchym Lesie
ul. Poziomkowa 5,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8413-010,
tel. 698 084 696

Policja Poznań
tel. 061 8415-611,
8415-612

Straż Pożarna - tel. 998
Pogotowie Ratunkowe - tel. 999
Pogotowie Gazowe - tel. 992
Pogotowie Wodociągowe - tel. 994

Zakład Energetyczny Szamotuły
tel. 061 292-82-15

 

Zakład Komunikacji Publicznej
Suchy Las Sp. z o.o.
www.zkp.com.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
zgksuchylas.eu

GCI Sp. z o.o.
gci.suchylas.pl

Park Wodny OCTOPUS
www.octopus.suchylas.pl

poniedziałek, 27 stycznia 2020 roku
 
 
 
 
  • YouTube

  • Newsletter

    Jeżeli chcesz otrzymywać nowe informacje o tym, co dzieje się w naszej Gminie, na swoją skrzynkę wpisz adres email
    Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację klauzuli informacyjnej: Pobierz klauzulę informacyjną
  • FB

     

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Przeczytaj dostosowaną do zmian w prawie ochrony danych osobowych treść – polityka prywatności