TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU

Statut ZM GOAP

W związku z dużym zainteresowaniem zmianami w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, które zostaną wprowadzone od 1 lipca 2013 r. przedstawiamy wyjaśnienia na najczęściej zadawane przez mieszkańców pytania.

Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” przyjęło stawkę 12 zł od osoby

 • W Poznaniu i 9 sąsiednich gminach tworzących Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny wyniesie 12,00 zł miesięcznie od mieszkańca i uwzględnieniu zastosowania metody degresywnej, a za odpady zbierane nieselektywnie 20,00 zł bez możliwości  degresji – zdecydowało Zgromadzenie ZM GOAP podczas posiedzenia 12 marca br. 
 • Zróżnicowanie wysokości stawki opłaty w oparciu o metodę degresywności oznacza, że w gospodarstwach domowych liczących do trzech członków każda osoba płaci 100 proc. stawki podstawowej, w gospodarstwie 4-osobowym stawka dla każdego członka wyniesie 95 proc., w 5-osobowym – 90 proc., w 6-osobowym – 85 proc., 7-osobowym – 80 proc. itd. W gospodarstwach 13-osobowych i liczniejszych stawka dla każdej osoby wyniesie 50 proc.
 • Na obszarze ZM GOAP utworzone zostaną 23 sektory, w tym 12 w gminach (po dwa sektory powstaną w Czerwonaku, Murowanej Goślinie i Swarzędzu). Poznań podzielono na 11 sektorów w oparciu o granice jednostek pomocniczych miasta, w tym 4 obejmują tereny największych spółdzielni mieszkaniowych: Grunwaldu, Piątkowa, Rataj oraz Winograd. Podział obszaru Związku pozwoli na zapewnienie konkurencyjności na rynku usług i umożliwi szerszy udział firm zajmujących się odbieraniem odpadów komunalnych, a także zoptymalizuje ceny za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zapewni sprawne i skuteczne funkcjonowanie systemu.
 • Właściciele obowiązani są złożyć do 3 czerwca br. deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wzór deklaracji zatwierdziło Zgromadzenie i będą one dostępne w urzędach gmin oraz na stronie internetowej Związku.
 • Zgromadzenie przyjęło regulamin utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład ZM GOAP. Obejmuje on wszystkich właścicieli nieruchomości oraz określa szczegółowe zasady gospodarowania odpadami, w tym ich segregowania i odbioru.
 • Wnoszone przez mieszkańców opłaty zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku będą przeznaczane na pokrycie kosztów odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, budowę i utrzymanie punktów selektywnego ich zbierania oraz obsługę administracyjną systemu.
 • Na terenie ZM GOAP mieszka ponad 740 tysięcy osób, które rocznie wytwarzają około 290 tysięcy ton odpadów. Nowy system gospodarowania odpadami zapewni redukcję masy biodegradowalnych odpadów trafiających na składowiska oraz uzyskanie określonych w ustawie poziomów  recyklingu i odzysku odpadów.

Kiedy będzie znana wysokość opłat?

Na obszarze działania Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, obejmującym Poznań i 9 sąsiednich gmin: Buk, Czerwonak, Kleszczewo, Kostrzyn, Murowaną Goślinę, Pobiedziska,, Oborniki, Swarzędz i Suchy Las decyzje o wyborze metody naliczania opłat, ich stawkach oraz wyznaczeniu sektorów i wzoru deklaracji podejmie Zgromadzenie Związku na posiedzeniu w pierwszej połowie marca.

 

Dlaczego stawki opłat ustala się przed rozstrzygnięciem przetargu na  odbiór odpadów?

Ogłaszając przetarg Związek Międzygminny, jako jednostka administracji publicznej, musi mieć uchwalony budżet oraz ujęte w nim środki finansowe. Koszty odbioru odpadów są ważnym ale jednym z  wielu elementów systemu zagospodarowania odpadów. Ich wysokość wynikająca z przetargów oraz wpływ na koszty funkcjonowania całego systemu będą analizowane i  na tej podstawie będą aktualizowane budżet Związku oraz stawki opłat.

 

Kto po 1 lipca 2013 r. będzie odbierał moje śmieci?

Firma wyłoniona w przetargu na odbiór odpadów z danego sektora, który przeprowadzi  Związek Międzygminny. Będzie on koordynował  i nadzorował działanie całego systemu odbioru i przetwarzania odpadów. Zarządzając nim Związek  zapewni  osiągniecie wymaganych poziomów odzysku i recyklingu oraz możliwość segregowania odpadów.

Kto  jest zobowiązany składać deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami?

Właściciel  nieruchomości,  pod pojęciem tym rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Gdzie będą dostępne deklaracje, kiedy i do kogo należy je złożyć?

Termin składania zostanie określony w uchwale Zgromadzenia Związku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druki deklaracji będą dostępne na stronie internetowej ZM GOAP, w urzędach gmin uczestników Związku. Rozpatrywana jest także możliwość ich dostarczenia właścicielem nieruchomości poprzez wykorzystanie istniejącego w gminach systemu dystrybucji pism urzędowych.

 

Jakie będą konsekwencje nie złożenia deklaracji przez właściciela nieruchomości?

W przypadku nie złożenia deklaracji przewodniczący Związku Międzygminnego określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

 

Jakie działania będą podejmowane wobec właścicieli nie uiszczających opłat lub nie uiszczających ich w terminie?

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił je w wysokości niższej od należnej przewodniczący Związku Międzygminnego określi w drodze decyzji wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ustalone zaległości zostaną wyegzekwowane zgodnie z przepisami prawa.

 

Ilu urzędników będzie obsługiwać nowy system gospodarowania odpadami?

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Środowiska w instytucjach realizujących zadania związane z wdrożeniem w gminach nowego systemu gospodarowania odpadami 1 pracownik powinien przypadać na 10-15 tys. mieszkańców, analogicznie w systemie skarbowym jeden pracownik przypada na 10 tys. osób. Na terenie działania ZM GOAP mieszka  ponad 740 tys. osób,

 

Dlaczego w niektórych gminach przyjęto niskie stawki opłat na poziomie około 10 zł za odpady segregowane?

Opłaty ustalane przez gminy są zróżnicowane. Podstawą ustalenia wysokości opłat powinny być rzeczywiste koszty funkcjonowania systemu. Zgodnie z ustawą opłata ma pokrywać koszty odbioru i przetwarzania odpadów oraz obsługi administracyjnej systemu. Nie wiadomo czy gminy uchwalające opłaty na niskim poziomie dokonały należytej analizy kosztów, jakie ich elementy uwzględniły i czy przyjęte stawki zapewnią właściwe zagospodarowanie odpadów oraz osiągnięcie wymaganych poziomów odzysku. Możliwe, że przy niskich stawkach gminy będą zmuszone dopłacać do systemu lub podnieść stawki, a jeśli nie zostanie osiągnięty wymagany poziom recyklingu także ponosić wysokie kary. Propozycje ZM GOAP dotyczące metody naliczania opłat oraz ich stawek wynikają ze szczegółowych analiz przeprowadzonych przez specjalistyczne firmy. Funkcjonowanie systemu będzie monitorowane i optymalizowane. Działania firm odbierających odpady oraz instalacji ich przetwarzania będą kontrolowane i analizowanie przez ZM GOAP. Na tej podstawie będą podejmowane decyzje zmierzające do racjonalizacji kosztów oraz obniżania stawek opłat.

_______________________________

Dział Edukacji i Promocji ZM GOAP

zobacz relację w suchylas.tvlogo_sltv_min

 


Obwieszczenie o ogłoszeniu tekstu jednolitego Statutu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z siedzibą w Poznaniu, po wpisaniu związku do Rejestru związków międzygminnych, zgodnie z treścią uchwał podjętych przez Rady Gmin tworzących Związek.
STATUT

 

Ostatnio zmienianyczwartek, 16 maj 2013 10:56
Powrót na górę

Urząd Gminy Suchy Las
ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

WWW: www.suchylas.pl
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Herb Gminy Suchy Las

Straż Gminna w Suchym Lesie
ul. Poziomkowa 39
tel. 061 8125-181,
0606-310-419

Komisariat Policji w Suchym Lesie
ul. Poziomkowa 5,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8413-010,
tel. 698 084 696

Policja Poznań
tel. 061 8415-611,
8415-612

Straż Pożarna - tel. 998
Pogotowie Ratunkowe - tel. 999
Pogotowie Gazowe - tel. 992
Pogotowie Wodociągowe - tel. 994

Zakład Energetyczny Szamotuły
tel. 061 292-82-15

 

Zakład Komunikacji Publicznej
Suchy Las Sp. z o.o.
www.zkp.com.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
zgksuchylas.eu

GCI Sp. z o.o.
gci.suchylas.pl

Park Wodny OCTOPUS
www.octopus.suchylas.pl

niedziela, 26 stycznia 2020 roku
 
 
 
 
 • YouTube

 • Newsletter

  Jeżeli chcesz otrzymywać nowe informacje o tym, co dzieje się w naszej Gminie, na swoją skrzynkę wpisz adres email
  Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację klauzuli informacyjnej: Pobierz klauzulę informacyjną
 • FB

   

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Przeczytaj dostosowaną do zmian w prawie ochrony danych osobowych treść – polityka prywatności