TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU

Wójt odniósł się do publikacji medialnychW związku z pojawiającymi się w mediach informacjami dotyczącymi budynku szkoły przy ul. Konwaliowej w Suchym Lesie, wójt Grzegorz Wojtera zorganizował konferencję prasową, która odbyła się dziś w sali konferencyjnej Parku Wodnego „Octopus”.

Na konferencji zostały przedstawione stanowiska Gminy Suchy Las oraz odpowiedzi na pytania w tej sprawie.

Tezy przedstawione na konferencji prasowej:

1.Aspekt społeczny konieczności powstania nowej szkoły.
2. Moment podjęcia decyzji o budowie nowej szkoły oraz transparentność decyzji.
3. Faktyczny koszt wybudowania szkoły wynikający z kosztorysu inwestorskiego.
4. Finansowanie inwestycji – brak zdolności kredytowej Gminy Suchy Las.
5. Kontrola inwestycji przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu przy badaniu sprawozdań i wieloletnich planów finansowych.
6. Skutki wyboru finansowania budowy szkoły ze środków inwestora i wpływ decyzji na finanse Gminy Suchy Las.

Ad. 1

Dynamiczny demograficzny rozwój gminy zwiększył zapotrzebowanie na nową bazę oświatową i sportową.

Lata szkolne 2011/2012 i 2012/2013 pokazały, że posiadana baza oświatowa stawała się niewydolna. Dzieci w nauczaniu wczesnoszkolnym tj. edukacji początkowej chodziły do szkoły na 2,5 zmiany, kończyły zajęcia ok. godz. 16.00.

Pojawił się pomysł „rozluźnienia” liczebności dzieci zmieniając obwód sucholeskiej podstawówki. Na takie przesunięcie Złotkowa do Chludowa nie zgodziła się Rada Gminy.

W 2013 roku podjęto również próbę ulokowania 6 klas w nowym Centrum Kultury, ale okazało się to niemożliwe ze względu na przepisy sanitarne.

Jednym z wariantów była rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej, jednak konieczna byłaby wówczas likwidacja dwóch boisk ze sztuczną nawierzchnią, na co nie wyraziła zgody Rada Gminy. Nie było również możliwe umiejscowienie na działce sali gimnastycznej.

Dodatkowo we wrześniu 2013 r.  powstał  obowiązek szkolny dla 6-latków,co dodatkowo zwiększyło liczbę uczniów w klasach 1-3.

Na sesji Rady Gminy w dniu 30 stycznia 2014 roku  przewodnicząca Zarządu Osiedle Suchy Las-Wschód w wolnych wnioskach, po mojej informacji o postępowaniu w sprawie budowy szkoły na podstawie Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami i Kodeksu Cywilnego, wskazała, że” super, że nie będzie trzeba chodzić na 3 zmiany”. Nie należy zwlekać jeszcze rok. Ta szkoła jest niezbędna i „proszę mi wierzyć, że rodzice czekają – nie tylko ci, co odbierają dzieci o 16.15, ale również ci, którzy mają dzieci w przedszkolach i słyszą, że mają dziecko zdolne, które mogłoby iść do pierwszej klasy, ale nie zostanie przyjęte (…)”.

Ad.2

Konieczne było z powodów społecznych  wskazanych powyżej powstanie nowej szkoły w 2014 roku.

Dlatego też nie mogąc wziąć kredytu, w celu przeciwdziałania ewentualnemu niepowodzeniu jednego z przetargów,  zdecydowano o ogłoszeniu jednocześnie przetargów z Ustawy prawo zamówień publicznych i Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami.

Przetarg z Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami ogłoszono w dniu 13.11.2013 r., natomiast przetarg z Ustawy Prawo zamówień publicznych ogłoszono w dniu 20.12.2013 r.

Nie miałem wystarczającego przygotowania do oceny instytucji prawnych, z punktu widzenia najkorzystniejszego dla gminy rozwiązania. Z tego właśnie powodu powołałem do pomocy ekspertów – radców prawnych.

Wszelkie decyzje konsultowałem również wewnątrz Urzędu Gminy, z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, a  przede wszystkim ze Skarbnikiem oraz kierownikiem Zamówień Publicznych.

Ponadto odpowiadałem na wszelkie wątpliwości i zapytania w sprawie postępowania dot. budowy nowej szkoły.

Udzielałem wyjaśnień na sesjach Rady Gminy np. na Sesji Rady Gminy w dniu 30 stycznia 2014 r. na pytanie przewodniczącego Zarządu Osiedla Złotniki-Osiedle przekazałem informację,  iż przetarg odbywa się w  trybie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami oraz kodeksu cywilnego.

Wykazywałem jednoznacznie transparentną postawę związaną z prowadzonymi przetargami ws. budowy szkoły.

Ad. 3

Nie jest prawdą, że nakłady inwestycyjne na budowę szkoły oszacowano pierwotnie na kwotę 8 200 000 zł. Kwota 8 200 000 była jedynie limitem wydatków przyjętym w 2012 r. od kiedy rozważano kilka wariantów zwiększenia  bazy oświatowej dla klas 1-6 – nie była to kwota oparta o żadne specjalistyczne, kosztorysowe wyliczenia.

Kosztorys inwestorski powstał w październiku 2013 r. na łączną kwotę 9 822 943,89 zł.

 
Ad. 4

Od 2011 r. gmina odnotowywała przekroczenie maksymalnych wskaźników zadłużenia (relacja kwoty długu do dochodów), czyli powyżej 60%. W  związku z powyższym istniał brak zdolności kredytowej gminy i brak możliwości zaciągnięcia kredytu.

Zgodnie z art. 91 ust. 2 Ustawy o finansach publicznych oraz art. 13 pkt 1 Ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych zaciągnięcie przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązania z tytułu m.in.  kredytu lub pożyczki wymaga uzyskania przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego opinii regionalnej izby obrachunkowej o możliwości spłaty zobowiązania.

Zgody takiej gmina Suchy Las nie uzyskałaby, gdyż poziom długu jednostki liczony na koniec roku budżetowego 2012 wyniósł 66,72%, a na koniec 2013 roku  - 62,48%. Zgodnie z obowiązującym wówczas art. 170 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, poziom długu jednostki samorządu terytorialnego nie mógł  przekroczyć  60 proc. dochodów budżetu jednostki. A więc poziom długu gminy jednoznacznie wskazywał na niemożność uzyskania zgody Regionalnej Izby Obrachunkowej  na zaciągnięcie nowego zobowiązania na budowę szkoły.

Jednocześnie był to czas, kiedy istniała konieczność podjęcia ostatecznej decyzji dot. sposobu powstania nowej szkoły, celem umożliwienia jej oddania do użytkowania od września 2014 r.

Zwiększenie zadłużenia naraziłoby również gminę na negatywną opinię RIO o wieloletniej prognozie  finansowej, czyli nie było mowy o sfinansowaniu inwestycji kredytem.

Ad. 5

W październiku 2013 roku skierowano do RIO projekt wieloletniej prognozy finansowej, gdzie wpisano dzierżawę w wysokości 700 tys. zł rocznie na 15 lat.  RIO podjęło w tej sprawie uchwałę z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchy Las na lata 2014-2029 - wyraziło pozytywną opinię.  RIO nie miało żadnych uwag, co do wpisania w planie udostępniania budynku szkoły przez podmiot zewnętrzny z limitami w wydatkach bieżących po  700 tys. zł rocznie na 15 lat. RIO wyraziło również pozytywną opinię o nowym projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchy Las, który został zmieniony po otwarciu oferty z przetargu na podstawie Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami. W sprawie tej  Rada Gminy podjęła uchwałę w dniu 30 stycznia 2014 r. W projekcie tym wskazano koszt łącznego czynszu dzierżawnego za szkołę w wysokości 26 384 461,04 zł.

Dodatkowo w dniu 16 listopada 2015 r. Prezes RIO wystąpiła z wezwaniem do przedstawienia wszystkich umów w sprawie Szkoły przy ul. Konwaliowej. Dokumenty zostały przesłane, a RIO nie przedstawiło żadnego stanowiska ani zalecenia. Wskazać należy, że RIO do 2018 r., kiedy w Urzędzie Gminy pojawiło się CBA, nigdy nie sprzeciwiło się inwestycji budowy szkoły z takim sposobem finansowania i  sposobowi ujmowania  rat czynszu dzierżawnego w sprawozdaniach finansowych.

RIO corocznie wyrażała pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie  mienia Gminy Suchy Las np. uchwała z dnia 22 kwietnia 2015 r. dot., wykonania budżetu w roku 2014. Żadna z zawartych w opiniach uwag nie dotyczyła sposobu finansowana i ujmowania w budżecie czynszu dzierżawnego za szkołę.

Ad. 6

Faktyczny koszt do poniesienia przez Gminę z tytułu umowy dzierżawy szkoły:

24 798 784,54 zł na co składa się:

 łączny koszt dzierżawy z tytułu czynszu dzierżawnego: 26 384 461,04 zł pomniejszony o:

 • dochód gminy z tytułu użytkowania wieczystego: 685 676,50 zł
 • dochód gminy z tytułu podatku od nieruchomości z dział. gospodarczej: ok.800 000 zł
 • dochód z tytułu zakupu projektu wykonawczego budynku szkoły przez inwestora – 100 000 

Wybrany sposób finansowania wybudowania szkoły ze środków inwestora i zawarcie notarialnej umowy dzierżawy umożliwił przesunięcie środków na realizację infrastruktury drogowej w ul. Konwaliowej w Suchym Lesie (łączny koszt 7.820.000 zł) oraz budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią (koszt 3.305.000 zł z dotacją z Ministerstwa Sportu).

Wejście w 2015 r. ze wskaźnikami dopuszczalnego poziomu długu poniżej 60% i zdolnością do zaciągania zobowiązań,  pozwoliło już na początku 2015 r. złożyć Gminie Suchy Las 5 wniosków w ramach nowej perspektywy unijnej o wartości 15 mln zł.

Gmina Suchy Las zgodnie z przyrzeczoną umową sprzedaży, po upływie 15-letniego okresu i po zapłaceniu w całości czynszu dzierżawnego, nabędzie na własność budynek szkoły za kwotę 1 grosza, która będzie warta co najmniej 10-11 mln zł.

Orientacyjne wyliczenia kosztów do poniesienia przez Gminę w przypadku samodzielnego wybudowania szkoły z kredytu lub pożyczki:

 • 9.822.943 zł - koszt budowy szkoły wynikający z kosztorysu inwestorskiego
 • 9.000.000 zł - koszt odsetek kredytowych przez 15 lat
 • 2.200.000 zł - remonty (szacunkowy koszt za okresowe remonty np. samo malowanie elewacji i pomieszczeń raz na 5 lat to łączny koszt ok. 750 tys. zł., ponadto inne konieczne naprawy poza wynikającymi z bieżącej eksploatacji, jak np.  remont dachu, wymagane przeglądy i  konserwacje, w tym również dźwigu dla osób niepełnosprawnych, instalacji ppoż)
 • 150.000 zł - ubezpieczenie budynku szkoły przez 15 lat

RAZEM: ponad 21.000.000 zł przez 15 lat

Różnica pomiędzy kwotą łącznych kosztów budowy szkoły przez Gminę i użytkowania budynku przez 15 lat (w wysokości ok. 21 mln zł) a wysokością czynszu dzierżawnego wynosi ok. 4 mln zł przez 15 lat. Daje to kwotę 266 tys. zł rocznie, co w stosunku do zadłużenia gminy, które wynosiło np. na koniec 2014 r. 61.291.329 zł, stanowi zaledwie 0,43 %!

Zaciągnięcie zobowiązania kredytowego przez Gminę na budowę szkoły nie było możliwe, więc Gmina nie mogła wybrać opcji kredytowej.

Jednakże niezaciągnięcie zobowiązania w postaci kredytu nie narażało gminy na ryzyko związane np. z podwyższeniem stóp procentowych. 

Dzierżawa budynku szkoły od prywatnego inwestora eliminowała również ryzyko związane z pokryciem kosztów  ewentualnej poważniejszej awarii obiektu, której koszty są nie do oszacowania.

W zawartej umowie dzierżawy całe ryzyko związane z poważnymi naprawami przeniesiono na inwestora.

O poziomie ewentualnych kosztów do poniesienia w przypadku nieprzewidzianej awarii,  świadczyć może naprawa dachu w Gimnazjum przy ul. Poziomkowej. Dach pękł po 11 latach użytkowania szkoły. Naprawa kosztowała gminę 1,2 mln zł. W przypadku filii szkoły podstawowej przy ul. Konwaliowej, w takiej sytuacji, cały koszt   poniesiony zostanie przez prywatnego inwestora.

 

Wójt Gminy Suchy Las
Grzegorz Wojtera

Ostatnio zmienianypiątek, 22 luty 2019 16:22
Powrót na górę

Urząd Gminy Suchy Las
ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

WWW: www.suchylas.pl
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Herb Gminy Suchy Las

Straż Gminna w Suchym Lesie
ul. Poziomkowa 39
tel. 061 8125-181,
0606-310-419

Komisariat Policji w Suchym Lesie
ul. Poziomkowa 5,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8413-010,
tel. 698 084 696

Policja Poznań
tel. 061 8415-611,
8415-612

Straż Pożarna - tel. 998
Pogotowie Ratunkowe - tel. 999
Pogotowie Gazowe - tel. 992
Pogotowie Wodociągowe - tel. 994

Zakład Energetyczny Szamotuły
tel. 061 292-82-15

 

Zakład Komunikacji Publicznej
Suchy Las Sp. z o.o.
www.zkp.com.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
zgksuchylas.eu

GCI Sp. z o.o.
gci.suchylas.pl

Park Wodny OCTOPUS
www.octopus.suchylas.pl

poniedziałek, 20 maja 2019 roku
 
 
 
 
 • YouTube

 • Newsletter

  Jeżeli chcesz otrzymywać nowe informacje o tym, co dzieje się w naszej Gminie, na swoją skrzynkę wpisz adres email
  Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację klauzuli informacyjnej: Pobierz klauzulę informacyjną
 • FB

   

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Przeczytaj dostosowaną do zmian w prawie ochrony danych osobowych treść – polityka prywatności