TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU

Granty w Krainie Trzech Rzek – kryteria oceny wniosków, szczegółowe informacjeLokalna Grupa Działania w II połowie 2017 roku ogłosi nabory na Granty – dofinansowania na działania w społecznościach lokalnych.

Granty to swoiste novum w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i podejściu LEADER. Zostały zaplanowane, aby ułatwić podmiotom z obszaru LGD realizowanie niewielkich przedsięwzięć. Całość procedury - konsultacje i składanie wniosków, następnie podpisywanie umów, realizację operacji i ich sprawozdawanie w tym przypadku obsługuje Lokalna Grupa Działania – lokalny podmiot.

O czym należy pamiętać tworząc projekt i pisząc wniosek o udzielenie Grantu?

Po pierwsze o tym, żeby odpowiadał on na dobrze rozpoznane potrzeby społeczności lokalnej i wspierał jej rozwój. Dzięki temu jego realizacja przyczyni się do wywołania realnej zmiany, efekty będą bardziej trwałe, a mieszkańcy chętniej wezmą udział w planowanych przedsięwzięciach.

Po drugie tak zaplanować działania, aby w jak największym stopniu wpisywały się w Lokalne Kryteria Wyboru Operacji. Dzięki temu wnioskodawcy będą mogli zwiększyć swoje szanse na otrzymanie Grantu. Szczegółowy opis kryteriów znajduje się poniżej:

KRYTERIUM 1

Projekt zakłada wkład pracy własnej nie stanowiący podstawy do wyliczenia kwoty wsparcia

 • Beneficjent nie założył wkładu pracy własnej lub założył wkład pracy własnej na poziomie niższym niż 10 % - 0 pkt.
 • Wkład pracy własnej stanowi co najmniej 10% i mniej niż 20% wartości projektu- 5 pkt.
 • Wkład pracy własnej stanowi co najmniej 20% wartości - 10 pkt.

Kryterium wynika z diagnozy obszaru – małe zaangażowanie społeczności lokalnej w życie publiczne oraz z woli premiowania beneficjentów, którzy zakładają wkład własny w realizację projektu.

Weryfikacja kryterium będzie odbywać się na podstawie zapisów we wniosku o powierzenie grantu w postaci konkretnych zadań realizowanych przez konkretne osoby, w określonym czasie. Praca własna nie może dotyczyć działań administracyjnych i obsługi projektu.

KRYTERIUM 2

Grantobiorca przedłożył arkusz pomysłu na etapie tworzenia LSR

 • Tak - 4 pkt.
 • Nie - 0 pkt.

Składanie arkuszy pomysłu na etapie tworzenia strategii (do końca października 2015 r.) przyczyniło się do oszacowania potrzeb mieszkańców obszaru a ich analiza pozwoliła na określenie kierunków rozwoju obszaru.

Weryfikacja tego kryterium będzie odbywać się na podstawie listy podmiotów, które złożyły arkusze pomysłu udostępnionej w dniu ogłoszenia naboru na stronie internetowej LGD.

KRYTERIUM 3

Wnioskowana kwota

 • Wnioskowana kwota pomocy w przypadku projektów polegających na budowie/ posadowieniu infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej wynosi do 30 000,00 zł włącznie – 3 pkt.
 • Wnioskowana kwota pomocy w przypadku projektów nie polegających na budowie/ posadowieniu infrastruktury rekreacyjnej sportowej i kulturalnej:
  • do 7 000,00 zł włącznie – 3 pkt.
  • od 7 000,01 do 10 000,00 zł włącznie - 2 pkt.
  • do 10 000,01 do 12 000,00 zł włącznie – 1 pkt.

Kryterium przyczyni się do zwiększenia liczby realizowanych operacji oraz osiągnięcia zaplanowanych wskaźników przewidzianych w Strategii.

Weryfikacja będzie odbywać się na podstawie zapisów zawartych we wniosku.

KRYTERIUM 4

Projekt realizowany przy współpracy z lokalną społecznością

Kryterium wynika z diagnozy – małe zaangażowanie osób w życie społeczno – publiczne oraz woli premiowania projektów zapewniających współpracę i zintegrowanie lokalnej społeczności.

Weryfikacja będzie odbywać się na podstawie załączonego porozumienia o partnerstwie zawartego z lokalnymi podmiotami nie będącymi osobami fizycznymi lub podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą (szkoła, stowarzyszenie, parafia, biblioteka, rada sołecka i in., ściśle określające zakres i charakter współpracy przy realizacji projektu – rzeczowy lub finansowy.

KRYTERIUM 5

Operacja przyczynia się do realizacji wskaźników produktu określonych w LSR

 • operacja realizuje 1 wskaźnik produktu określony w LSR – 3 pkt.
 • operacja realizuje 2 lub więcej wskaźniki produktu określony w LSR - 7 pkt.

Kryterium przyczynia się bezpośrednio do osiągania założonych w LSR wskaźników.

Weryfikacja na podstawie dokumentów przedstawionych przez beneficjenta.

KRYTERIUM 6

Racjonalność budżetu

 • beneficjent nie załączył wszystkich wymaganych dokumentów – 0 pkt.
 • beneficjent załączył wszystkie wymagane dokumenty - 6 pkt.

Na wszystkie zadania o wartości powyżej 3 500 zł wymagane jest przedłożenie 3 ofert lub kosztorysów (jeśli dotyczy) uzasadniających przyjęty poziom cen. Ponadto w przypadku każdego kosztu wymagane jest jego uzasadnienie oraz wskazanie sposobu kalkulacji ceny (1 oferta potwierdzająca przyjętą cenę).

Weryfikacja na podstawie załączników do wniosku i budżetu operacji.

KRYTERIUM 7

Wnioskodawca przewidział wykorzystanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska i/lub podnoszeniu świadomości ekologicznej.

 • Wnioskodawca przewidział wykorzystanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub podnoszeniu świadomości ekologicznej – 1 pkt.
 • Wnioskodawca przewidział wykorzystanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska i podnoszeniu świadomości ekologicznej -3 pkt.

Kryterium zgodne z celami Programu oraz z analizą SWOT i diagnozą obszaru – niska świadomość ekologiczna mieszkańców. Beneficjent w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości udowadnia spełnianie kryterium i znajduje to odzwierciedlenie w planowanych do poniesienia kosztach.

Weryfikacja na podstawie oświadczenia beneficjenta wraz z uzasadnieniem, w którym beneficjent opisał zaplanowane do realizacji działania lub/i rozwiązania.

KRYTERIUM 8

Jakość przygotowania wniosku

 • Wniosek nie został sporządzony w oparciu o doradztwo świadczone przez LGD – 0 pkt.
 • Wnioskodawca skorzystał raz z doradztwa świadczonego przez LGD dotyczącego przygotowania wniosków -2 pkt.
 • Wnioskodawca skorzystał minimum dwukrotnie z doradztwa świadczonego przez LGD – 5 pkt.

Doradztwo rozumiane jest jako bezpośrednie konsultacje wniosku w biurze LGD lub udział w szkoleniu dot. przygotowywania wniosków w ramach danego przedsięwzięcia.

Weryfikacja na podstawie ewidencji udzielonego doradztwa i list obecności.

KRYTERIUM 9

Wnioskodawca przewidział promocję LGD i LSR w ramach planowanej operacji

 • Tak – 3 pkt.
 • Nie – 0 pkt.

Promocja polegać powinna na stosowaniu odpowiednich znaków graficznych promujących LGD, LSR oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Weryfikacja na podstawie szczegółowego opisu sposobu promocji LGD i LSR w ramach planowanej operacji we wniosku.

KRYTERIUM 10

Miejsce realizacji operacji

 • Miejscowość do 1000 mieszkańców – 5 pkt.
 • Miejscowość od 1001 do 2500 mieszkańców – 3 pkt.
 • Miejscowość od 2501 do 5000 mieszkańców – 1 pkt.
 • Miejscowość powyżej 5000 mieszkańców – 0 pkt.

Kryterium powstało, by premiować operacje realizowane w mniejszych miejscowościach. Jest mierzalne i zgodne z wytycznymi PROWego przez Wójta/ Burmistrza.

KRYTERIUM 11

Wnioskodawca jest członkiem LGD i ma opłaconą składkę członkowską za rok w którym został złożony wniosek.

 • Tak – 3 pkt.
 • Nie – 0 pkt.

Weryfikacja na podstawie danych LGD.

Lokalne kryteria oceny wniosków zostały opracowane przez społeczność obszaru LGD Kraina Trzech Rzek. Ich konstrukcja sprawia, że szansę na dofinansowanie będą miały projekty, które w największym stopniu będą przyczyniać się do rozwiązywania problemów i potrzeb zdiagnozowanych na etapie tworzenia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

 

Wszelkich informacji dotyczących zbliżających się naborów udziela biuro LGD:
poprzez indywidualne spotkania w siedzibie w Obornikach przy ul. M.J. Piłsudskiego 76,
milowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
telefonicznie pod nr tel.: 791 222 764.

 

Ostatnio zmienianyśroda, 28 czerwiec 2017 12:25
Powrót na górę

Urząd Gminy Suchy Las
ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

WWW: www.suchylas.pl
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Herb Gminy Suchy Las

Straż Gminna w Suchym Lesie
ul. Poziomkowa 39
tel. 061 8125-181,
0606-310-419

Komisariat Policji w Suchym Lesie
ul. Poziomkowa 5,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8413-010,
tel. 698 084 696

Policja Poznań
tel. 061 8415-611,
8415-612

Straż Pożarna - tel. 998
Pogotowie Ratunkowe - tel. 999
Pogotowie Gazowe - tel. 992
Pogotowie Wodociągowe - tel. 994

Zakład Energetyczny Szamotuły
tel. 061 292-82-15

 

Zakład Komunikacji Publicznej
Suchy Las Sp. z o.o.
www.zkp.com.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
zgksuchylas.eu

GCI Sp. z o.o.
gci.suchylas.pl

Park Wodny OCTOPUS
www.octopus.suchylas.pl

środa, 18 lipca 2018 roku
 
 
 
 
 • YouTube

 • Newsletter

  Jeżeli chcesz otrzymywać nowe informacje o tym, co dzieje się w naszej Gminie, na swoją skrzynkę wpisz adres email
  Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację klauzuli informacyjnej: Pobierz klauzulę informacyjną
 • FB

   

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Przeczytaj dostosowaną do zmian w prawie ochrony danych osobowych treść – polityka prywatności