TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU

Fundusze unijne

Środki unijne pozyskane przez Gminę Suchy LasBudowa kanalizacji sanitarnej w ramach poprawy gospodarki wodno-ściekowej w Biedrusku

 

 

 

 

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

 

Gmina Suchy Las pozyskała środki z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, największego programu finansowanego z Funduszy Europejskich, nie tylko w Polsce, ale i Unii Europejskiej. Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

Inwestycja jest realizowana w Biedrusku, na ul. Świerczewskiego, Ogrodowej i Powstańców Wielkopolskich. Dzięki budowie powstanie 1 700 m. sieci kanalizacji sanitarnej, ponad 4 000 m ² nawierzchni asfaltowej oraz 2 500 m ² chodników oraz przepompownia.

Całkowita wartość projektu to 1 191 549,00 zł., natomiast kwota dofinansowania to 823 428,15 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Usprawnienie systemu komunikacji drogowej poprzez przebudowę ul. Łagiewnickiej w miejscowości Złotniki, gmina Suchy Las

 

 

 

 

 

 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny

 

Kolejne przedsięwzięcie dofinansowane ze środków unijnych, to przebudowa ul. Łagiewnickiej w Złotnikach. Chociaż inwestycja została zrealizowana w latach 2011-2012, Gmina uzyskała refundację dla wcześniej poniesionych kosztów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z Działania 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne).

Na długo przed podpisaniem umowy dofinansowania zarówno mieszkańcy, jak i przyjezdni mogli korzystać z przebudowanej drogi na odcinku 0,619 km., oraz wybudowanych chodników i ścieżek rowerowych na odcinku 0,631 km. Poprawiło się bezpieczeństwo i komfort podróżowania oraz estetyka okolicy.  

Całkowita wartość projektu to 1.712.344,20 zł, natomiast kwota dofinansowania to 1.183.327,29 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego poprzez budowę boiska do siatkówki w Biedrusku, gmina Suchy Las

 

 

 

 

 

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

Za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Leader Suchy Las”, Gmina otrzymała dofinansowanie na budowę boiska do siatkówki w Biedrusku, przy ul. Zjednoczenia.  Jest to jedno z trzech boisk, oprócz boiska do koszykówki i piłki nożnej oraz tenisa, powstałych z inicjatywy lokalnej społeczności. Boiska są ogólnodostępne, dla wszystkich grup wiekowych, zarówno mieszkańców, jak i przyjezdnych.

Całkowita wartość projektu to 91 020,00 zł., natomiast kwota dofinansowania to 53 052,00 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 wraz z normatywnym wyposażeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Golęczewie

 

 

 

 

 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny

 

W odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim  Regionalnym  Programem Operacyjnym na lata 2007-2013, gmina Suchy Las złożyła wniosek w ramach Działania 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego” na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Golęczewie i podpisała umowę dofinansowania.

Celem inwestycji jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa naszych mieszkańców oraz zabezpieczenie i ochrona środowiska naturalnego przed skażeniami powstałymi podczas nagłych zdarzeń i zagrożeń miejscowych na terenie Gminy.

Całkowita wartość projektu to 876.187,50 zł, natomiast kwota dofinansowania to 700.950,00 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach poprawy gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Chludowo, gmina Suchy Las

 

 

 

 

 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny

Gmina Suchy Las uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Chludowie.  Wniosek został złożony w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze”, Działanie 3.4 „Gospodarka wodno-ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Dzięki pozyskanym środkom finansowym powstało 2,76 km kanalizacji, a tym samym ponad 300 osób uzyskało możliwość podłączenia do sieci sanitarnej.

Umowę zawarto 31.07.2013 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a Gminą Suchy Las. Prace zakończyły się 30.10.2013 r.

Całkowita wartość Projektu wynosi 2 093 690,65 zł., natomiast kwota dofinansowania to 1 446 859,37 zł.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw dla dzieci w miejscowości Zielątkowo, gmina Suchy Las

 

 

 

 

 

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

Gmina Suchy Las uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw dla dzieci w Zielątkowie.  Wniosek został złożony w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Umowę zawarto 18.04.2012 r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Suchy Las.

Całkowita wartość Projektu wynosi 383 370,55 zł., natomiast kwota dofinansowania to 249 346,00 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenu RYGA w miejscowości Suchy Las

 

 

 

 

 

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

Gmina Suchy Las uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Bogusławskiego i Alejowej w Suchym Lesie. Wniosek został złożony w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Umowę zawarto 15.11.2011 r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Suchy Las.

Całkowita wartość Projektu wynosi 200 620,70 zł., natomiast kwota dofinansowania to 130 485,00 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Album promujący walory gminy Suchy Las


logotypy_album

 

 

 

 

 

 

Spotkanie prezentujące „Album promujący walory gminy Suchy Las”  było uwieńczeniem projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu z zakresu małych projektów działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Wartość projektu 43 512,49 zł przy dofinansowaniu 25 000,00 zł. W trakcie spotkania odbyła się prelekcja Ryszarda Chruszczewskiego, historyka, a jednocześnie autora tekstu do publikacji. Wykład dotyczył tematu: „Patriotyzm XIX i XX w. Wielkopolan fundamentem działań na terenie gminy Suchy Las”. więcej...

Opracowanie i wdrożenie programu pomocy edukacyjnej


 

 

 

 

 

W dniu 3.03.2011 r. Gmina Suchy Las podpisała umowę na realizację projektu p.n. „Opracowanie i wdrożenie programu pomocy edukacyjnej w zakresie różnorodnych dysfunkcji oraz programu rozwijającego zdolności uczniów i uczennic klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Suchy Las” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2.

Projekt obejmuje 3 szkoły podstawowe na terenie Gminy Suchy Las: Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół w Chludowie, Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół w Biedrusku, Szkoła Podstawowa w Suchym Lesie. W ramach projektu będą prowadzone następujące bezpłatne zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas I-III:

I. Szkoła Podstawowa w Chludowie:

 1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.
 2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.
 3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.
 4. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej.
 5. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy.
 6. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych:
  • Kółko matematyczne
  • Kółko przyrodnicze
 7. Zajęcia rozwijające – sportowe.
 8. Zajęcia rozwijające – teatralne.

II. Szkoła Podstawowa w Biedrusku:

 1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.
 2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.
 3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.
 4. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej.
 5. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy.
 6. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych:
  • Kółko matematyczne
  • Kółko przyrodnicze.

III. Szkoła Podstawowa w Suchym Lesie:

 1. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.
 2. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.
 3. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej.
 4. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy.
 5. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych: 
  • Kółko matematyczne
  • Kółko przyrodnicze
 6. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w kierunku muzycznym oraz zajęcia taneczne.
 7. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w kierunku plastycznym.

Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III we wszystkich szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie gminy. Dofinansowanie ze środków EFS wynosi 175 700,00 zł. Projekt nie wymaga wkładu własnego gminy.


Kompleksowa poprawa sytuacji komunikacyjnej na terenie wsi Złotkowo poprzez przebudowę ul. Złotej i ul. Lipowej

 

 

 

 

 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny

 

Gmina Suchy Las uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego związanego z budową kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ulicy Złotej i Lipowej w Złotkowie. Priorytet II – Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.2 – Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne).

W ramach projektu zmodernizowano: 1,205 km nawierzchni i 0,961 km chodników

Całkowita wartość Projektu wynosi 2 056 064,72 zł., natomiast kwota dofinansowania to 855 190,80 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013


Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez doposażenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Zielątkowo

 

 

 

 

 

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


Gmina Suchy Las uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na doposażenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Zielątkowo. Umowę zawarto 30.05.2011 r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Suchy Las.

Całkowita wartość Projektu wynosi 27 851,10 zł. natomiast kwota dofinansowania to 15 980,13 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


Modernizacja – remont nawierzchni ulicy Bogusławskiego w Suchym Lesie

 

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

 

02.09.2005 r. Gmina Suchy Las podpisała umowę dofinansowania.

Całkowita wartość Projektu wynosi 1.114.333,71 zł, natomiast kwota dofinansowania to 828.781,42 zł.

Indywidualizacja w klasach I-III SP drogą do sukcesu w Gminie Suchy Las


 

 

 

 

 

W roku szkolnym 2012/2013 Gmina Suchy Las otrzymała dofinansowanie na realizację projektu systemowego  pn. „Indywidualizacja w klasach I-III SP drogą do sukcesu w Gminie Suchy Las” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2. Trzy szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół w Chludowie, Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół w Biedrusku, Szkoła Podstawowa w Suchym Lesie zrealizowały łącznie 2730 godzin zajęć pozalekcyjnych:

 

Szkoła Podstawowa w Suchym Lesie:
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
- zajęcia logopedyczne
- zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne
- gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych:
* zajęcia sportowe
* zajęcia teatralno-recytatorskie
* zajęcia taneczne
* zajęcia instrumentalne
* zajęcia wokalne
* zajęcia modelarskie
* zajęcia przyrodniczo-ekologiczne
* zajęcia matematyczne

 

Szkoła Podstawowa w Chludowie (także filia w Golęczewie):
- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
- zajęcia logopedyczne
- zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne
- gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy.
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych:
* zajęcia sportowe
* zajęcia teatralne
* zajęcia matematyczno-plastyczne


Szkoła Podstawowa w Biedrusku:
- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
- zajęcia logopedyczne
- zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne
- gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy.
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych:
* zajęcia matematyczne
* zajęcia plastyczne
* zajęcia teatralne
* zajęcia muzyczne

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację sali gimnastycznej w miejscowości Biedrusko, gmina Suchy Las

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Suchy Las uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na termomodernizację budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Biedrusku. Wniosek został złożony w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu to 627 771,06 zł., natomiast kwota dofinansowania to 120 169,00 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Nasze przedszkole

 

 
 
 
 
 
 
 
Gmina Suchy Las uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na utworzenie dwóch dodatkowych oddziałów w przedszkolach (Golęczewo i Biedrusko) w tym: wynagrodzenie nauczycieli i pomocy nauczyciela, organizację zajęć dodatkowych, zakup pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych, zakup tablic multimedialnych.

Umowa została podpisana z Instytucją Pośredniczącą, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu.

Całkowita wartość projektu to 274 171,86 zł., kwota dofinansowania to 233 046,08 zł.


Poprawa efektywności transportu publicznego i usprawnienie integracji różnych form transportu miejskiego w Poznaniu i gminie Suchy Las

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu – jako lider projektu i Gmina Suchy Las – jako partner pozyskali środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na budowę ścieżki rowerowej na odcinku 1.670 m z Biedruska do Radojewa. Celem projektu była przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa rowerzystów oraz pojazdów poruszających się drogą powiatową. Inwestycja ma również pełnić funkcję integrującą transport rowerowy z publicznym.

Całkowita wartość Projektu dla gminy Suchy Las, to 1.611 300,00 zł, natomiast kwota dofinansowania, to 1.369 605,00 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – LEPSZA JAKOŚĆ ŻYCIA W WIELKOPOLSCERealizacja węzła przesiadkowego w Złotnikach w celu zwiększenia dostępności linii kolejowej nr 354 Poznań-Piła

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny

Gmina Suchy Las w partnerstwie z Zakładem Komunikacji Publicznej Suchy Las Sp. zo.o. złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Realizacja węzła przesiadkowego w Złotnikach w celu zwiększenia dostępności linii kolejowej nr 354 Poznań-Piła”. Po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej, w marcu 2017 roku, w Urzędzie Marszałkowski w Poznaniu, Wójt Gminy Suchy Las podpisał umowę o dofinansowanie.

Projekt przyczyni się do ograniczenia szkodliwej emisji dwutlenku węgla i poprawy stanu środowiska, ale także zwiększy atrakcyjność podróżowania środkami komunikacji publicznej poprzez poprawę dostępności transportowej. Realizacja inwestycji zwiększy spójność i intermodalność systemu transportowego, poprawi komfort i bezpieczeństwo podróżnych.

W ramach projektu powstanie zintegrowany węzeł przesiadkowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą: parking typu P&R z 70 miejscami postojowymi, B&R z 30 miejscami postojowymi oraz K&R, trasy dojazdowe autobusu, ścieżki rowerowe i oświetlenie drogowe oraz elementy inteligentnego systemu zarządzania ruchem. Zostaną również zakupione 4 autobusy niskoemisyjne.

Całkowita wartość Projektu, to 9.623.075,00 zł., natomiast kwota dofinansowania, to 7.313.159,96 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – LEPSZA JAKOŚĆ ŻYCIA W WIELKOPOLSCE


Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Chludowie celem poprawy środowiska naturalnegoWielkopolski Regionalny Program Operacyjny


W październiku 2016 r. Gmina Suchy Las złożyła wniosek o dofinansowanie projektu związanego z kompleksową termomodernizacją budynku Zespołu Szkół w Chludowie. Projekt przeszedł pozytywną ocenę strategiczną, formalną i merytoryczną i decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego otrzymał dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych.

W czerwcu 2017 r.  Wójt Gminy podpisał umowę o dofinansowanie.

Realizacja inwestycji polegała na zmniejszeniu zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania, oświetlenia, ograniczenia strat energii i redukcję zanieczyszczeń powietrza poprzez obniżenie ilości substancji zanieczyszczających, wytwarzanych w procesie energetycznego spalania paliwa. Projekt obejmował rozwiązania zmierzające do poprawy stanu technicznego budynku, warunków cieplnych i zwiększenia energooszczędności oraz poprawy komfortu użytkowników.

W zakres prac wchodziło m.in.: docieplenie obiektu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji oświetlenia na energooszczędne, wymiana grzejników i montaż paneli fotowoltaicznych.

Całkowita wartość Projektu, to 3.178.275,01 zł., natomiast kwota dofinansowania z Unii Europejskiej, to  2.701.533,75 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – LEPSZA JAKOŚĆ ŻYCIA W WIELKOPOLSCEAdaptacja historycznego budynku w Chludowie na cele społeczno-kulturalne

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Oś Priorytetowa 4 - Środowisko
Działanie 4.4 - Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego
Poddziałanie 4.4.3 - Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania

Wielkopolski Regionalny Program OperacyjnyWe wrześniu 2017 r. pomiędzy Gminą Suchy Las, reprezentowaną przez Wójta Gminy, a Zarządem Województwa Wielkopolskiego reprezentowanym przez Marszałka Województwa została podpisana umowa o dofinansowanie projektu dotyczącego wykonania adaptacji wraz z niezbędną rozbudową historycznego budynku na rzecz stworzenia ośrodka na cele społeczno-kulturalne.

Realizacja projektu przyczyni się do zachowania cennych dóbr materialnych - architektonicznych właściwych dla regionu, które stanowią ważny potencjał rozwojowy obszaru Gminy i całego obszaru funkcjonalnego Poznania. Projekt obejmuje rozwiązania zmierzające do poprawy stanu technicznego budynku, tak aby mógł on na powrót aktywnie funkcjonować w społecznej tkance. Dodatkowo uwzględnia aspekty dbałości o środowisko poprzez planowane zastosowanie OZE. Zakres prac obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, roboty rozbiórkowe i remontowe, roboty wykończeniowe, roboty instalacyjne i roboty w zakresie nawierzchni.

Całkowita wartość Projektu wynosi 5 015 670,26 zł., natomiast kwota dofinansowania z Unii Europejskiej, to  1 380 814,02 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – LEPSZA JAKOŚĆ ŻYCIA W WIELKOPOLSCE

 

Realizacja węzła przesiadkowego w Chludowie i Golęczewie w celu zwiększenia dostępności linii kolejowej nr 354 Poznań – PiłaFundusz - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Oś Priorytetowa 3 - Energia
Działanie  - 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska
Poddziałanie 3.3.3. - Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania

Wielkopolski Regionalny Program OperacyjnyW lipcu 2017 r. pomiędzy Gminą Suchy Las, reprezentowaną przez Wójta Gminy, a Zarządem Województwa Wielkopolskiego reprezentowanym przez Marszałka Województwa została podpisana umowa o dofinansowanie budowy węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz  budowy ścieżki rowerowej. Realizacja projektu pozwoli na ograniczenie emisji dwutlenku węgla, poprawę stanu środowiska i wydajności kosztowej transportu, ale także zwiększy atrakcyjność podróżowania środkami komunikacji publicznej poprzez poprawę dostępności transportowej. Projekt przyniesie także zwiększenie spójności i intermodalności systemu transportowego, poprawę komfortu i bezpieczeństwa podróżnych, zmniejszenie wykorzystania samochodów oraz redukcję konsumpcji energii.

W ramach przedsięwzięcia powstaną dwa węzły przesiadkowe w Chludowie i Golęczewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (parkingi typu P&R i B&R z miejscami postojowymi oraz K&R, trasy dojazdowe autobusu, ścieżki rowerowe, oświetlenie drogowe, elementy inteligentnego systemu zarządzania ruchem oraz biletomaty i monitoring). Zakład Komunikacji Publicznej Suchy Las, jako Partner w projekcie zakupi 2 autobusy.
 
Całkowita wartość Projektu wynosi 8 164 924,60 zł., natomiast kwota dofinansowania z Unii Europejskiej, to  6 607 835,91 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – LEPSZA JAKOŚĆ ŻYCIA W WIELKOPOLSCE
Poprawa efektywności transportu poprzez budowę ścieżki rowerowej Radojewo - Biedrusko w gminie Suchy Las II etap

Fundusz - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Oś Priorytetowa 3 - Energia
Działanie  - 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska
Poddziałanie 3.3.3. - Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania

Wielkopolski Regionalny Program OperacyjnyW lipcu 2017 r. pomiędzy Gminą Suchy Las, reprezentowaną przez Wójta Gminy, a Zarządem Województwa Wielkopolskiego reprezentowanym przez Dyrektora Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego została podpisana umowa o dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej Radojewo – Biedrusko II etap.

W ramach projektu zostanie wybudowana ścieżka rowerowa z 1 zatoką autobusową, wiata rowerowa z miejscami parkingowymi dla rowerów i zamontowanych zostanie 6 lamp hybrydowych solarnych.

Dzięki realizacji projektu możliwe będzie zwiększenie liczby korzystających z rowerów w codziennych dojazdach, co ma swoje przełożenie na zmniejszenie emisji pochodzącej ze zmechanizowanych środków transportu, co z kolei prowadzi do zmniejszenia antropopresji, spadku poziomu hałasu i wzrostu jakości życia mieszkańców. Projekt umożliwi także zwiększenie spójności i intermodalności systemu transportowego, poprawę komfortu i bezpieczeństwa podróżnych, zmniejszenie wykorzystania samochodów oraz redukcję konsumpcji energii.

Całkowita wartość Projektu wynosi 2 252 295,71 zł., natomiast kwota dofinansowania z Unii Europejskiej, to  1 882 746,16 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – LEPSZA JAKOŚĆ ŻYCIA W WIELKOPOLSCE

 


 

 

 

 

 

 

  

Ostatnio zmienianypiątek, 09 luty 2018 14:29
Więcej w tej kategorii:« InformacjeSkadowisko odpadów »
Powrót na górę

Urząd Gminy Suchy Las
ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

WWW: www.suchylas.pl
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Herb Gminy Suchy Las

Straż Gminna w Suchym Lesie
ul. Poziomkowa 39
tel. 061 8125-181,
0606-310-419

Komisariat Policji w Suchym Lesie
ul. Poziomkowa 5,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8413-010,
tel. 698 084 696

Policja Poznań
tel. 061 8415-611,
8415-612

Straż Pożarna - tel. 998
Pogotowie Ratunkowe - tel. 999
Pogotowie Gazowe - tel. 992
Pogotowie Wodociągowe - tel. 994

Zakład Energetyczny Szamotuły
tel. 061 292-82-15

 

Zakład Komunikacji Publicznej
Suchy Las Sp. z o.o.
www.zkp.com.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
zgksuchylas.eu

GCI Sp. z o.o.
gci.suchylas.pl

Park Wodny OCTOPUS
www.octopus.suchylas.pl

wtorek, 20 listopada 2018 roku
 
 
 
 
 • YouTube

 • Newsletter

  Jeżeli chcesz otrzymywać nowe informacje o tym, co dzieje się w naszej Gminie, na swoją skrzynkę wpisz adres email
  Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację klauzuli informacyjnej: Pobierz klauzulę informacyjną
 • FB

   

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Przeczytaj dostosowaną do zmian w prawie ochrony danych osobowych treść – polityka prywatności