Logo
Wydrukuj tę stronę

Usługa Twój e-PITUproszczenie w rozliczaniu za 2018 r. zeznań podatkowych przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Na mocy ustawy z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2126), obok funkcjonujących sposobów składania zeznań podatkowych przez podatnika (papierowo lub elektronicznie), wprowadzony zostaje obowiązek udostępnienia podatnikowi przez organ podatkowy z dniem 15 lutego następującego po roku podatkowym zeznań podatkowych, o których mowa w art. 45 ust. 1 oraz ust. 1a pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uwzględniając w nich dane będące w posiadaniu Szefa Krajowej Administracji Skarbowej tzw. Twój e-PIT.

Przedmiotowe zeznania będą przygotowane automatycznie w systemie teleinformatycznym na podstawie danych będących w posiadaniu Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, tj. m.in. w oparciu o dane przekazane w informacjach przez płatników, danych przekazanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym za rok ubiegły (np. ulga na dzieci, nr KRS OPP, której w ubiegłym roku podatnik przekazał 1% podatku należnego).

KAS przygotuje zeznania podatkowe dla wszystkich podatników. Podatnicy, którzy nie będą chcieli skorzystać z zaproponowanej nowej formy rozliczenia, będą mogli nadal rozliczyć się z urzędem skarbowym składając zeznanie podatkowe w formie papierowej lub elektronicznej.

Wprowadzenie usługi „Twój e-PIT” wiąże się z likwidacją możliwości złożenia zeznania rocznego w postaci PFR lub sporządzenia zeznania PIT-37 na podstawie wniosku PIT-WZ w dotychczasowej formie i zakresie.

Kogo dotyczy usługa Twój e-PIT

W przypadku rozliczeń za 2018 rok, zeznania podatkowe w ramach usługi Twój e-PIT będą dostępne dla podatników – osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-37 oraz podatników uzyskujących przychody z kapitałów pieniężnych (np. przychody ze zbycia akcji) składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-38.

Usługą Twój e-PIT objęto podatników rozliczających się:
  1. indywidualnie,
  2. wspólnie z małżonkiem,
  3. w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Miejsce udostępnienia usługi Twój e-PIT

Sporządzone przez KAS zeznanie podatkowe będzie udostępnione podatnikom w wersji elektronicznej na Portalu Podatkowym. Aplikacja, w której udostępnione zostaną zeznania podatkowe, będzie zapewniała podatnikom nieograniczony dostęp do tych zeznań oraz do Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO) potwierdzającego złożenie zeznania podatkowego do organu podatkowego.

Termin udostępnienia zeznań podatkowych za pośrednictwem usługi Twój e-PIT

Zeznania podatkowe będą dostępne na Portalu Podatkowym od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Zakres czynności dostępnych dla podatnika w ramach usługi Twój e-PIT

Podatnik sporządzone przez KAS zeznanie podatkowe będzie mógł:

- zweryfikować i zaakceptować bez zmian,
- zmodyfikować (np. w zakresie wyboru formy opodatkowania: wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci; wskazania nr KRS wybranej OPP, której chce przekazać 1% podatku należnego) lub uzupełnić o dane, których nie posiada KAS (uzupełnienia o kwotę odliczenia: darowizny na cele kultu religijnego, darowizny na cele krwiodawstwa, poniesionych wydatków na cele rehabilitacyjne, poniesionych wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet, wpłat dokonanych na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego) i następnie je zaakceptować,
- nic nie robić – wtedy z upływem terminu do składania zeznań rocznych (z dniem 30 kwietnia), zeznanie przygotowane przez KAS zostanie automatycznie zaakceptowane, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT,
- odrzucić i rozliczyć się samodzielnie.

W zeznaniu podatkowym przygotowanym przez KAS podatnicy będą mieli również możliwość weryfikacji numeru rachunku osobistego, jaki mają zgłoszony w urzędzie skarbowym do zwrotu nadpłaty, i w przypadku jego zmiany lub braku – będą mogli taki rachunek zaktualizować w zeznaniu podatkowym lub wskazać w nim numer rachunku osobistego właściwy do jej zwrotu, jeżeli wcześniej nie zgłosili rachunku w urzędzie skarbowym.

Termin złożenia zeznania podatkowego w ramach usługi Twój e-PIT

Począwszy od rozliczania za 2018 rok zeznania PIT będą składane w okresie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (jeden termin składania zeznania dla wszystkich podatników).

Zeznania złożone przed dniem 15 lutego roku następującego po roku podatkowym uznaje się za złożone w dniu 15 lutego.

Akceptacja przez podatnika udostępnionego za pośrednictwem Portalu Podatkowego zeznania przed upływem terminu określonego na jego złożenie (tj. przed dniem 30 kwietnia) bez wprowadzenia albo po wprowadzeniu w nim zmian oznacza złożenie zeznania w dniu dokonania akceptacji.

Niedokonanie akceptacji lub odrzucenia udostępnionego zeznania przed upływem terminu określonego na jego złożenie oznacza złożenie udostępnionego zeznania w ostatnim dniu tego terminu (automatyczna akceptacja). Automatyczna akceptacja nie ma jednakże miejsca w sytuacji, gdy podatnik złożył zeznanie samodzielnie, nie korzystając z usługi Twój e-PIT.

Podatek do zapłaty

W przypadku podatników, których zeznania zostaną zaakceptowane w sposób automatyczny, w przypadku braku zapłaty podatku wynikającego z tego zeznania, organ podatkowy będzie zobowiązany poinformować podatnika w terminie miesiąca, od upływu terminu do zapłaty ww. zobowiązania (upływ terminu do złożenia zeznania), o kwocie podatku do zapłaty. Jednocześnie za okres od upływu terminu do zapłaty podatku do terminu określonego w informacji (7 dni od dnia doręczenia informacji) podatnikowi nie będą naliczane odsetki podatkowe.

Nadpłata

Począwszy od dnia 1 stycznia 2019 roku skrócony został termin zwrotu nadpłaty wynikającej ze złożonego zeznania (korekty zeznania) przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z 3 miesięcy do 45 dni, o ile zeznanie zostanie złożone za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. W przypadku zeznań podatkowych złożonych w formie papierowej, termin zwrotu nadpłaty nie ulegnie zmianie, urząd skarbowy ma obowiązek zwrócić ją w terminie trzech miesięcy.

Ostatnio zmienianypiątek, 18 styczeń 2019 08:52
© GCI Sp. z o.o. All rights reserved.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Przeczytaj dostosowaną do zmian w prawie ochrony danych osobowych treść – polityka prywatności