Logo
Wydrukuj tę stronę

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego


Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Poznaniu I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.Część I
Dane zbiorcze

Rozdział 1.
Dane ogólne

 1. Wybory przeprowadzono do 258 rad, z czego:
1) do 226 rad gmin, z tego:
 1. a) do 192 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,
 2. b) do 34 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) do 31 rad powiatów;
3) do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
 1. Wybierano łącznie 4269 radnych, z czego:
1)   3619 radnych rad gmin, z tego:
 1. a) 2880 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
 2. b) 739 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2)   611 radnych rad powiatów;
3)   39 radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
 1. Wybrano łącznie 4269 radnych, z czego:
1)   3619 radnych rad gmin, z tego:
 1. a) 2880 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
 2. b) 739 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2)   611 radnych rad powiatów;
3)   39 radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
 1. Wybory przeprowadzono w 3142 okręgach wyborczych.
 2. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.
 3. Głosowanie przeprowadzono w 2774 okręgach wyborczych.
 4. Głosowania nie przeprowadzono w 368 okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 368 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.
 5. Głosowanie przeprowadzono w 2179 obwodach głosowania.

Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

 1. Wybory przeprowadzono do 192 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 2880 okręgów wyborczych.
 2. Wybierano 2880 radnych spośród 7328 kandydatów zgłoszonych przez 776 komitetów wyborczych, w tym 710 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.
 3. Wybrano 2880 radnych.
 4. Uprawnionych do głosowania było 1173505 osób, w tym 33 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.
 5. Karty do głosowania wydano 667721 osobom, w tym 24 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.
 6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 667276 osób, to jest 56,86% uprawnionych do głosowania.
 7. Głosów ważnych oddano 651576, to jest 97,65% ogólnej liczby głosów oddanych.
 8. Głosów nieważnych oddano 15700, to jest 2,35% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:
1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 3585, to jest 22,83%  ogólnej liczby głosów nieważnych,
2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 12115, to jest 77,17%  ogólnej liczby głosów nieważnych,
3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych.
 1. Głosowanie przeprowadzono w 2512 okręgach wyborczych.
 2. Głosowania nie przeprowadzono w 368 okręgach wyborczych, w których zgłoszono jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 368 radnych uzyskało mandat bez głosowania.
 3. Głosowanie przeprowadzono w 1123 obwodach głosowania.

 

Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

 1. Wybory przeprowadzono do 34 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 125 okręgów wyborczych.
 2. Wybierano 739 radnych spośród 4553 kandydatów zgłoszonych na 619 listach kandydatów przez 106 komitetów wyborczych.
 3. Wybrano 739 radnych.
 4. Uprawnionych do głosowania było 1402850 osób, w tym 75 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.
 5. Karty do głosowania wydano 785241 osobom, w tym 50 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.
 6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 784286 osób, to jest 55,91% uprawnionych do głosowania.
 7. Głosów ważnych oddano 758079, to jest 96,66% ogólnej liczby głosów oddanych.
 8. Głosów nieważnych oddano 26207, to jest 3,34% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:
1)      postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 13185, to jest 50,31%  ogólnej liczby głosów nieważnych,
2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 13022, to jest 49,69%  ogólnej liczby głosów nieważnych,
3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych.
 1. Głosowanie przeprowadzono w 125 okręgach wyborczych.
 2. Głosowanie przeprowadzono w 1001 obwodach głosowania.

Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów

 1. Wybory przeprowadzono do 31 rad powiatów, w których utworzono 131 okręgów wyborczych.
 2. Wybierano 611 radnych spośród 4364 kandydatów zgłoszonych na 689 listach kandydatów przez 80 komitetów wyborczych.
 3. Wybrano 611 radnych.
 4. Uprawnionych do głosowania było 2119504 osób.
 5. Karty do głosowania wydano 1187667 osobom.
 6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1185491 osób, to jest 55,93% uprawnionych do głosowania.
 7. Głosów ważnych oddano 1112742, to jest 93,86% ogólnej liczby głosów oddanych.
 8. Głosów nieważnych oddano 72749, to jest 6,14% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:
1)      postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 43324, to jest 59,55%  ogólnej liczby głosów nieważnych,
2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 29425, to jest 40,45%  ogólnej liczby głosów nieważnych,
3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych.
 1. Głosowanie przeprowadzono w 131 okręgach wyborczych.
 2. Głosowanie przeprowadzono w 1791 obwodach głosowania.

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

 1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego utworzono 6 okręgów wyborczych.
 2. Wybierano 39 radnych spośród 448 kandydatów zgłoszonych na 64 listach kandydatów przez 11 komitetów wyborczych.
 3. Wybrano 39 radnych.
 4. Uprawnionych do głosowania było 2710885 osób.
 5. Karty do głosowania wydano 1517164 osobom.
 6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1515000 osób, to jest 55,89% uprawnionych do głosowania.
 7. Głosów ważnych oddano 1388105, to jest 91,62% ogólnej liczby głosów oddanych.
 8. Głosów nieważnych oddano 126895, to jest 8,38% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:
1)      postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 36301, to jest 28,61%  ogólnej liczby głosów nieważnych,
2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 90594, to jest 71,39%  ogólnej liczby głosów nieważnych,
3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych.
 1. Głosowanie przeprowadzono w 6 okręgach wyborczych.
 2. Głosowanie przeprowadzono w 2179 obwodach głosowania.
Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

 

Rozdział 157.
Wybory do Rady Gminy Suchy Las
Oddział 1.
Dane ogólne
 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
 2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 12703, w tym 2 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.
 3. Karty do głosowania wydano 8578 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim.
 4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 8570 osób, to jest 67,46% uprawnionych do głosowania.
 5. Głosów ważnych oddano 8412, to jest 98,16% ogólnej liczby głosów oddanych.
 6. Głosów nieważnych oddano 158, to jest 1,84% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:
1)      postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 33, to jest 20,89%  ogólnej liczby głosów nieważnych,
2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 125, to jest 79,11%  ogólnej liczby głosów nieważnych,
3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
 1. Okręg wyborczy nr 1:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 793;
4) karty do głosowania wydano 511 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 514;
6) głosów ważnych oddano 501;
7) radnym został wybrany:
― BANASZAK Radosław Walery,
z listy nr 14 KWW GMINA DLA CIEBIE.
 
 1. Okręg wyborczy nr 2:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1137;
4) karty do głosowania wydano 696 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 695;
6) głosów ważnych oddano 686;
7) radnym został wybrany:
― ŁĄCZKOWSKI Krzysztof Grzegorz,
z listy nr 20 KWW KRZYSZTOFŁĄCZKOWSKIKANDYDAT NIEZALEŻNY.
 
 1. Okręg wyborczy nr 3:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1066;
4) karty do głosowania wydano 659 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 659;
6) głosów ważnych oddano 647;
7) radnym został wybrany:
― HĄCIA Zbigniew Kazimierz,
z listy nr 16 KWW GMINA RAZEM.
 
 1. Okręg wyborczy nr 4:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 444;
4) karty do głosowania wydano 290 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 291;
6) głosów ważnych oddano 289;
7) radnym został wybrany:
― SZTOLCMAN Tomasz,
z listy nr 19 KWW TOMASZA SZTOLCMANA "RAZEM DLA ZIELĄTKOWA".
 
 1. Okręg wyborczy nr 5:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 954;
4) karty do głosowania wydano 677 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 677;
6) głosów ważnych oddano 674;
7) radnym został wybrany:
― BAJER Marian Józef,
z listy nr 22 KWW MARIANA BAJERA Z GOLĘCZEWA.
 
 1. Okręg wyborczy nr 6:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1190;
4) karty do głosowania wydano 869 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 869;
6) głosów ważnych oddano 848;
7) radną została wybrana:
― RADZIĘDA Joanna,
z listy nr 14 KWW GMINA DLA CIEBIE.
 
 1. Okręg wyborczy nr 7:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 692;
4) karty do głosowania wydano 491 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 490;
6) głosów ważnych oddano 482;
7) radną została wybrana:
― PĄGOWSKA Joanna Agnieszka,
z listy nr 14 KWW GMINA DLA CIEBIE.
 
 1. Okręg wyborczy nr 8:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 594;
4) karty do głosowania wydano 385 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 385;
6) głosów ważnych oddano 383;
7) radną została wybrana:
― ANKIEWICZ Anna Agnieszka,
z listy nr 14 KWW GMINA DLA CIEBIE.
 
 1. Okręg wyborczy nr 9:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 964;
4) karty do głosowania wydano 675 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 673;
6) głosów ważnych oddano 650;
7) radnym został wybrany:
― JANKOWIAK Maciej Bolesław,
z listy nr 14 KWW GMINA DLA CIEBIE.
 
 1. Okręg wyborczy nr 10:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 839, w tym 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim;
4) karty do głosowania wydano 581 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 575;
6) głosów ważnych oddano 564;
7) radną została wybrana:
― PRYCIŃSKA Wiesława Anna,
z listy nr 14 KWW GMINA DLA CIEBIE.
 
 1. Okręg wyborczy nr 11:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 843, w tym 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim;
4) karty do głosowania wydano 528 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 528;
6) głosów ważnych oddano 516;
7) radnym został wybrany:
― ROZWADOWSKI Robert Marcin,
z listy nr 14 KWW GMINA DLA CIEBIE.
 
 1. Okręg wyborczy nr 12:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1084;
4) karty do głosowania wydano 856 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 855;
6) głosów ważnych oddano 842;
7) radną została wybrana:
― KOŹLICKA Iwona Maria,
z listy nr 21 KWW IWONA KOŹLICKA.
 
 1. Okręg wyborczy nr 13:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 484;
4) karty do głosowania wydano 304 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 304;
6) głosów ważnych oddano 297;
7) radnym został wybrany:
― MAJEWSKI Włodzimierz,
z listy nr 16 KWW GMINA RAZEM.
 
 1. Okręg wyborczy nr 14:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 657;
4) karty do głosowania wydano 451 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 451;
6) głosów ważnych oddano 441;
7) radnym został wybrany:
― SŁOWIŃSKI Grzegorz Marcin,
z listy nr 16 KWW GMINA RAZEM.
 
 1. Okręg wyborczy nr 15:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 962;
4) karty do głosowania wydano 605 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 604;
6) głosów ważnych oddano 592;
7) radnym został wybrany:
― PRZYBYLSKI Michał Ireneusz,
z listy nr 16 KWW GMINA RAZEM.

 

Dział III
Wybory do rad powiatów

Rozdział 21.
Wybory do Rady Powiatu w Poznaniu

Oddział 1.
Dane ogólne
 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 29 radnych.
 2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 288820.
 3. Karty do głosowania wydano 176301 osobom.
 4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 176076 osób, to jest 60,96% uprawnionych do głosowania.
 5. Głosów ważnych oddano 167632, to jest 95,20% ogólnej liczby głosów oddanych.
 6. Głosów nieważnych oddano 8444, to jest 4,80% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:
1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 3435, to jest 40,68%  ogólnej liczby głosów nieważnych,
2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 5009, to jest 59,32%  ogólnej liczby głosów nieważnych,
3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych.
 1. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:
1)   lista nr 1                 KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY;
2)   lista nr 2                 KOMITET WYBORCZY PSL;
3)   lista nr 4                 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA;
4)   lista nr 10               KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;
5)   lista nr 12               KWW NIEZALEŻNI DLA POWIATU.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

 1. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów:
1)   wybory odbyły się;
2)   głosowanie przeprowadzono;
3)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 29914;
4)   głosów ważnych oddano 28676;
5)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:
 1. a) lista nr 1 ― KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY uzyskała 1 mandat;
       radną z tej listy została wybrana:
         ― NOSZCZYŃSKA-SZKURAT Ewa Wiktoria;
 1. b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;
       radnymi z tej listy zostali wybrani:
         ― BURDAJEWICZ Piotr,
         ― GŁOWACKA Grażyna Irena,
         ― PANKOWSKA Jolanta;
 1. c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;
       radnym z tej listy został wybrany:
         ― JAGIEŁKA Janusz Aleksander;
6)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Oddział 1.
Dane ogólne

 1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 39 radnych.
 2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2710885.
 3. Karty do głosowania wydano 1517164 osobom.
 4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1515000 osób, to jest 55,89% uprawnionych do głosowania.
 5. Głosów ważnych oddano 1388105, to jest 91,62% ogólnej liczby głosów oddanych.
 6. Głosów nieważnych oddano 126895, to jest 8,38% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:
1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 36301, to jest 28,61%  ogólnej liczby głosów nieważnych,
2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 90594, to jest 71,39%  ogólnej liczby głosów nieważnych,
3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych.
 1. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:
1)   lista nr 1                 KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY;
2)   lista nr 2                 KOMITET WYBORCZY PSL;
3)   lista nr 4                 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA;
4)   lista nr 5                 KKW SLD LEWICA RAZEM;
5)   lista nr 8                 KWW KUKIZ'15;
6)   lista nr 10               KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

 1. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 8 mandatów:
1)   wybory odbyły się;
2)   głosowanie przeprowadzono;
3)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 322225;
4)   głosów ważnych oddano 298455;
5)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:
 1. a) lista nr 1 ― KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY uzyskała 1 mandat;
       radnym z tej listy został wybrany:
         ― LECHNEROWSKI Jerzy Czesław;
 1. b) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat;
       radnym z tej listy został wybrany:
         ― JANKOWIAK Wojciech;
 1. c) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;
       radnymi z tej listy zostali wybrani:
         ― GOLA Marek,
         ― DZIKOWSKA Marta Magdalena,
         ― PRZYBYLSKA Patrycja Natalia;
 1. d) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 1 mandat;
       radnym z tej listy został wybrany:
         ― TOMASZEWSKI Tadeusz;
 1. e) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;
       radnymi z tej listy zostali wybrani:
         ― STRYJSKA Małgorzata Irena,
         ― DEMBIŃSKI Krzysztof Henryk;
6)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Komisarz Wyborczy
w Poznaniu I
/-/ Krzysztof Józefowicz
Ostatnio zmienianyponiedziałek, 29 październik 2018 12:14
© GCI Sp. z o.o. All rights reserved.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Przeczytaj dostosowaną do zmian w prawie ochrony danych osobowych treść – polityka prywatności