TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU

Nieruchomość w Suchym Lesie do sprzedaży


Wójt Gminy Suchy Las ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Suchy Las, położonej w Suchym Lesie przy ul. Modrakowej. 


ADRES I OZNACZENIA GEODEZYJNE

OPIS NIERUCHOMOŚCI

CENA WYWOŁAWCZA

Suchy Las, ul. Modrakowa

Obręb – Suchy Las

Arkusz – 12

Działka – 261/9

Powierzchnia – 0,0111 ha

KW – PO1P/00060446/0

- Nieruchomość położona w centralnej części miejscowości Suchy Las przy ul. Modrakowej,

- ulica Modrakowa jest drogą dojazdową o nawierzchni gruntowej,

- teren działki w kształcie wąskiego trapezu położonego prostopadle do ulicy,

- bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości tworzy działka zabudowana budynkiem mieszkalnym z jednej strony oraz działka niezabudowana z drugiej strony,

- teren działki jest niezabudowany i nieogrodzony,

- na działce znajduje się studnia z betonowych kręgów,

- wzdłuż północno – wschodniej granicy przebiega sieć energetyczna i teleinformatyczna.

Cena prawa własności

48.000,00 zł

(netto)

 

Podatek VAT – 23%

 

Wysokość wadium

4.800 złTERMIN I MIEJSCE PRZETARGU

Przetarg odbędzie się dnia 25 września 2019 r. (środa) o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej (parter) Urzędu Gminy Suchy Las przy ulicy Szkolnej 13.Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Suchy Las, rejon ul. Jagodowej i Rolnej zatwierdzonym uchwałą nr LII/272/97 Rady Gminy Suchy Las z dnia 15 maja 1997 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 23 czerwca 1997 r., poz. 96), nieruchomość stanowiąca działkę nr 261/9 zlokalizowana jest na terenach projektowanych zespołów pawilonu usługowo-handlowego obejmujących: pracownie i punkty nieuciążliwego rzemiosła usługowego i produkcyjnego oraz gastronomia (oznaczenie na rysunku planu symbolem 3UC). Plan ten dopuszcza lokalizację maksymalnie dwukondygnacyjnych budynków, wprowadza obowiązek kompleksowej realizacji inwestycji oraz zakazuje prowadzenia usług lub produkcji uciążliwych dla środowiska.
 

Tekst i rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dostępny jest na stronie internetowej:

http://www.bip.suchylas.pl/237/plany-zagospodarowania-przestrzennego/

Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości:

W dziale III księgi wieczystej wpisane są ograniczone prawa rzeczowe, jednak nie dotyczą one działki nr 261/9. Działka będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona żadnymi prawami oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

 

Szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możliwości lub braku możliwości przyłączenia się do istniejących mediów określą poszczególni gestorzy sieci przesyłowych:
1. energia elektryczna – ENEA S.A. ul. Nowowiejskiego 6, 64-500 Szamotuły.
2. gaz – Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład Gazowniczy Poznań ul. Grobla 15, 61 – 859 Poznań.
3. kanalizacja i woda – AQUANET S.A. ul. Dolna Wilda 126, 61 – 492 Poznań.

Warunki przetargu

 WADIUM

 • Aby przystąpić do przetargu należy wnieść wadium w pieniądzu w wysokości wskazanej w ogłoszeniu w terminie najpóźniej do dnia 20 września 2019 r. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Suchy Las, PBS Poznań O/Suchy Las: 25 9043 1054 3054 0021 4641 0047.
 • Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie nieruchomość, której wpłata dotyczy.
 • Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto sprzedającego.
 • Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał nie podlega zwrotowi i zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 • Pozostałym uczestnikom oraz podmiotom, które wpłaciły wadium przelewem z rachunku bankowego, a nie przystąpiły do przetargu wadium zwraca się niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu na rachunek, z którego dokonano przelewu środków pieniężnych.
 • W razie wpłaty wadium w gotówce wadium zwraca się na podstawie pisemnego oświadczenia oferenta     o sposobie zwrotu wadium w terminie 3 dni od złożenia oświadczenia (załącznik nr 3 do Regulaminu).
 • W przypadku zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, a także unieważnienia lub odwołania przetargu wadium zwraca się w sposób określony powyżej.
 • W przypadku odstąpienia bez usprawiedliwienia uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy nabycia nieruchomości w ustalonym miejscu i terminie następuje przepadek wadium na rzecz Gminy Suchy Las.

PRZETARG
- W dniu przetargu, przed licytacją należy okazać komisji przetargowej dowód tożsamości oraz podpisać oświadczenie o zapoznaniu się:

 • z Regulaminem oraz warunkami przetargu podanymi w ogłoszeniu (załącznik nr 2 do Regulaminu),
 • z przedmiotem przetargu i brakiem uwag co do jego stanu prawnego i technicznego (załącznik nr 2 do Regulaminu).
Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej pod adresem:

http://bip.suchylas.pl/ogloszenia/37/nieruchomosci-przeznaczone-do-sprzedazy-i-dzierzawy-regulamin/

- Pełnomocnictwa: 

w przypadku osób prawnych – okazanie oryginału dokumentu, z którego wynika pełnomocnictwo dla uczestnika przetargu do reprezentowania tej osoby prawnej osobiście lub jako pełnomocnik (patrz lit. b),

w przypadku osoby fizycznej biorącej udział w przetargu w cudzym imieniu okazanie oryginału pełnomocnictwa rodzajowego (do nabywania nieruchomości) lub do poszczególnej czynności prawnej sporządzonego w formie aktu notarialnego,

w przypadku przystąpienia do przetargu jednego ze współmałżonków pozostających w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, zamierzającego nabyć nieruchomość do majątku wspólnego, okazanie oryginału pełnomocnictwa małżonka wyrażającego zgodę na udział w przetargu na nabycie nieruchomości (załącznik nr 1 do Regulaminu).

 • Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych (14 pkt 3 Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.)
 • Organizator przetargu zobowiązany jest w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu wystąpić do notariusza o sporządzenie aktu notarialnego. Koszt zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
 • Wójt Gminy Suchy Las może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie  w siedzibie Urzędu Gminy Suchy Las, ogłoszenie w prasie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Suchy Las, podając przyczynę odwołania przetargu. 

Termin płatności

Cena sprzedaży prawa własności uzyskana w drodze przetargu podlega zapłacie do dnia zawarcia umowy przenoszącej prawo własności.

Cena prawa własności

Do ceny ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23%. W przypadku zmiany stawki podatku VAT do ceny prawa własności zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Treść ogłoszenia

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: http://bip.suchylas.pl → Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i dzierżawy → Ogłoszenia o przetargach oraz na stronie internetowej http://www.suchylas.pl/pl/

Dodatkowych informacji udziela:

Urząd Gminy Suchy Las

Wydział Gospodarki Nieruchomościami,

pok.115 tel. (61) 8926-267

pok.107 tel. (61) 8926-291


Ogłoszenie dostępne również pod następującym linkiem: 

https://bip.suchylas.pl/ogloszenie/856/zarzadzenie-nr-1312019-wojta-gminy-suchy-las-z-dnia-22-sierpnia-2019-r-w-sprawie-ogloszenia-pierwszego-przetargu-ustnego-nieograniczonego-na-zbycie-nieruchomosci-polozonej-w-suchym-lesie-stanowiacej-dzialke-nr-2619/

 

Last modified onFriday, 23 August 2019 13:20
back to top

Urząd Gminy Suchy Las
ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

WWW: www.suchylas.pl
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Herb Gminy Suchy Las

Straż Gminna w Suchym Lesie
ul. Poziomkowa 39
tel. 061 8125-181,
0606-310-419

Komisariat Policji w Suchym Lesie
ul. Poziomkowa 5,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8413-010,
tel. 698 084 696

Policja Poznań
tel. 061 8415-611,
8415-612

Straż Pożarna - tel. 998
Pogotowie Ratunkowe - tel. 999
Pogotowie Gazowe - tel. 992
Pogotowie Wodociągowe - tel. 994

Zakład Energetyczny Szamotuły
tel. 061 292-82-15

 

Zakład Komunikacji Publicznej
Suchy Las Sp. z o.o.
www.zkp.com.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
zgksuchylas.eu

GCI Sp. z o.o.
gci.suchylas.pl

Park Wodny OCTOPUS
www.octopus.suchylas.pl

piątek, 15 listopada 2019 roku
 
 
 
 
 • YouTube

 • Newsletter

  Jeżeli chcesz otrzymywać nowe informacje o tym, co dzieje się w naszej Gminie, na swoją skrzynkę wpisz adres email
  Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację klauzuli informacyjnej: Pobierz klauzulę informacyjną
 • FB

   

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Przeczytaj dostosowaną do zmian w prawie ochrony danych osobowych treść – polityka prywatności